36 - Amusia
Hoofdstuk 36 - Paragraaf 2
36. Amusia

36.2 Congenitale amusie

Voor wat betreft de congenitale amusie vallen vooral op:


 • muzikaal geheugen
 • muzikale herkenning


In beide gevallen zowel bij het (na-) zingen van een bekend en onbekend kort melodie(tje) als wel het natikken of natappen/ dansen van een rythme. De lengte ven de melodie kan bestaan uit 6 toto 30 tonen). Zie ook weer het schema van Clemens Holthaus in 36.1. De storingen doen zich met name voor bij muzikale activiteiten.
Bij spraakherkenning, omgevingsgeluiden en herkenning van de menselijke stem doen zich deze moeilijkheden niet voor.

De leerstoornissen zijn dus onvoorwaardelijk verbonden met muzikale activiteiten.

Sleutelwoorden:

 • congenitale amusie (aangeboren)
 • toondoofheid
 • gehoorwaarneming-stoornis
 • leerstoornissen
 • muziek

(www.brain.oxfordjournals.org/cgi/content/full/125/2/238)

Introductie:

Taal (spraak) en muziek hebben vele overeenkomsten en zijn voorbehouden en specifiek voor mensen. Gevoel voor taal en muziek ontwikkelt zich bij een kind als vanzelf, daarvoor hoef je geen extra maatregelen te nemen. Stoornissen in taalontwikkeling, bij personen zonder gehoorstoornissen of mentale achterstand en onvoldoende gehoor- , spraak en muziek- contact in de omgeving, komen bij gemiddeld 3- 6 % van een bevolking voor (Wright et al. 1997). Deze groep ontbeert a.h.w. De juiste 'bekabeling' voor ontwikkeling van het normaal functionerende systeem in de hersenen voor muziek- en spraakontwikkeling.

De storingen vallen in de literatuur vaak onder de noemers:

 • melodie-doofheid
 • toon- doofheid
 • dysmelodie
 • dysmusie

die termen worden dan vaak samengevat onder :Amusie:

Bijzondere kenmerken van congenitale amusie zijn o.a. Dat personen uitermate begaafd kunnen zijn, academische studies afronden, meerdere talen vloeiend spreken maar niet in staat zijn een eenvoudig melodietje na te zingen of 2 verschillende toonhoogtes uit elkaar kunnen houden.

De twee hoofdafwijkingen bij congenitale amusie

 • Slecht functionerend muzikaal geheugen.
 • Slecht vermogen om toonhoogteverschillen te onderkennen.

Naast de congenitale amusievormen zijn er ook :

 • Amusie door hersenletsel , na de geboorte ontstaan.

Bij een hersenbloeding is het gebied van de Arteria Cerebri Media aangetast , waardoor amusie op kan treden. Verder zijn er andere vormen van hersenschade. Zie later.

We moeten niet vergeten dat er miljoenen mensen zijn in de wereld die gewoonweg niet muzikaal zijn. Men heeft dat nooit ontwikkeld en ambieert dat ook niet. Ook in de muziekwereld zijn er voldoende voorbeelden van muzikanten die bepaalde aspecten van muziekbeoefening niet of slecht beheersen. Zie ook hoofdstuk: De Tomatis, Psycho Audio Fonologie hoofdstuk 16.4
36.2 Congenitale amusie